• Het bestuur van Forum Sport nodigt hierbij haar ereleden, leden en ouders van jeugdleden uit voor deelname aan de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Ditmaal digitaal als gevolg van de corona maatregelen.

  Datum:                 Vrijdag 11 december 2020

  Aanvang:              20.00 uur

  Locatie:                Digitaal vanuit clubhuis Forum Sport met behulp van Microsoft Teams.

  Bericht van aanmelding (en verhindering graag melden bij: secretaris@forumsport.nl

  De gevraagde stukken zijn vanaf donderdag 26 november 2020 via secretaris@forumsport.nl op te vragen.
  Ook zullen vanaf dat moment deze stukken in de commissiekamer verkrijgbaar zijn, mits het clubhuis geopend kan/mag zijn.


  A
  genda

  1. Welkom, mededelingen en ingekomen stukken.
  2. Vaststelling agenda. 
  3. Verslag vorige ALV 11 november 2019 en de verslagen van de BLV’s van 11-6-2019 en 22-6-2020.
  4. Terugblik op seizoen 2019-2020.
  5. Financieel verslag 2019-2020.
  6. Verslag Kascontrolecommissie.
  7. Decharge financieel beleid.
  8. Decharge algemeen beleid.
  9. Benoeming Kascontrolecommissie.
  10. Vaststellen begroting plafonds seizoen 2021/2022
  11. Onderzoek naar fusie Stichting t Loo en vv Forum Sport
  12. Samenstelling bestuur, zie toelichting.
  13. Rondvraag. 
  14. Sluiting. 

   

  Toelichting bij Punt 12: Samenstelling bestuur

  Jean Nederlof stopt als voorzitter en als bestuurslid. Het bestuur is hiervan op de hoogte gesteld en heeft uit haar midden Mark van den Honert bereid gevonden de voorzittershamer over te nemen. Over de invulling van de ontstane vacature in het bestuur het volgende:

  • Volgens het rooster zijn aftredend André Saurwalt en Eric van Putten. Beide bestuursleden stellen zich herkiesbaar.
  • Het bestuur stelt de ALV voor in de vacature te voorzien en stelt Jeroen Veenma voor als nieuw bestuurslid. Echter, omdat bij het bekendmaken van de agenda de termijn van 30 dagen voorafgaande aan de ALV is verstreken zal Jeroen tijdens de BLV van mei/juni 2021 officieel worden voorgedragen aan de ALV. Tot die tijd zal hij wel alvast de vergaderingen van het bestuur van Forum Sport bijwonen en enkele taken op zich nemen.


  Schriftelijke vragen kunnen worden ingediend

  Eventuele vragen naar aanleiding van de stukken kunnen voor de ALV worden ingediend via secretaris@forumsport.nl. Hiermee is een zorgvuldige behandeling van uw vragen gediend. NB. Alle documenten (de verslagen, de jaarcijfers, balans, begroting en toelichtingen) zijn alleen bestemd voor intern gebruik door leden van Forum Sport en mogen uitsluitend door het bestuur van Forum Sport aan derden worden overhandigd.


  Digitale vergadering

  Het bestuur vraagt tijdens de vergadering besluitvorming van de ALV over:

  • Goedkeuring verslag vorige ALV (11-11-2019) en “uitgestelde goedkeuring” van de BLV’s van 11-6-2019 en 22-6-2020.
  • Decharge financieel beleid
  • Benoeming kascontrole commissie
  • Decharge algemeen beleid
  • Herverkiezing bestuursleden André Saurwalt en Erik van Putten


  Aanmelden voor de digitale vergadering

  Leden die willen deelnemen aan deze digitale ALV kunnen dat via e-mail kenbaar maken aan secretaris@forumsport.nl.  Zij krijgen dan tijdig alle informatie over inloggen en werkwijze toegestuurd.


  Vragen

  Alle leden die deelnemen aan de digitale ALV kunnen (volgens de Corona spoedwet tot uiterlijk 72 uur voor de vergadering ) schriftelijk/elektronisch vragen stellen over de agenda, de stukken en de gevraagde besluitvorming. De vragen zullen worden verzameld en vooraf worden rondgestuurd, samen met de terugblik over seizoen 2019-2020 aan alle leden die deelnemen aan de vergadering zodat alle deelnemers over dezelfde informatie beschikken. Alle ingediende vragen worden voorafgaand- of uiterlijk tijdens de ALV zelf  aan alle leden van Forum Sport kenbaar gemaakt per mail. (verplicht volgens NOC-NSF).

   

  Namens Bestuur Forum Sport
  Jean Nederlof