• Graag nodigen wij, het bestuur van Forum Sport, jullie uit voor onze digitale Algemene (Leden) Vergadering. Helaas is het vanwege corona nog niet mogelijk om een fysieke vergadering te organiseren. Het bestuur zal wel aanwezig zijn in het clubgebouw met inachtneming van de geldende corona-maatregelen. In dit geval hebben we zelfs twee vergaderingen in het verschiet, we zullen kort toelichten waarom en wanneer. Voor beide data tref je bijgesloten de agenda’s aan.

 • De eerste digitale Algemene (Leden) Vergadering wordt gehouden op donderdag 10 juni aanstaande. In deze vergadering staan de volgende onderwerpen op de agenda (zie bijgevoegde agenda's onderaan de pagina):

  • Fusie van Stichting ’t Loo met Vereniging Forum Sport;

  • Statutenwijziging Forum Sport verband houdende met de fusie en de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen;

  • Machtigingen aan HVG Law LLP (notaris) om onder meer de notariële akte van fusie en akte van statutenwijziging te passeren.

  Deze fusie is in de vorige Algemene (Leden) Vergadering aangekondigd en zorgvuldig voorbereid door beide besturen in samenwerking met HVG Law LLP (notaris) en EY (fiscale adviseurs). De volgende stukken kunt u vanaf 25 mei 2021 (avond) via onze website hier raadplegen. Ook zullen ze dan ter inzage liggen in de commissiekamer.

  • Het voorstel tot fusie met de daarbij behorende bijlagen;

  • De toelichting op het voorstel tot fusie;

  • De notariële conceptakte van fusie;

  • De notariële conceptakte van statutenwijziging van Vereniging Forum Sport en de voorgestelde tekst na statutenwijziging van Vereniging Forum Sport.

  Voor de besluitvorming omtrent de fusie moet volgens de statuten ten minste 3/4e van onze stemgerechtigde leden aanwezig zijn en om het voorstel aan te nemen, dient 2/3e voor te stemmen. Voor de besluitvorming omtrent de statutenwijziging moet volgens de statuten 2/3e voor stemmen (ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden).We houden rekening met het feit dat de vereiste opkomst niet gehaald wordt. De statuten schrijven dan voor dat binnen vier weken een nieuwe vergadering wordt gehouden. In deze tweede (nieuwe) vergadering is het besluit tot fusie aangenomen indien ten minste 2/3e van de aanwezige stemgerechtigde leden voor stemmen (dus ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden).

  De tweede digitale Algemene (Leden) Vergadering wordt gehouden op maandag 28 juni aanstaande. In deze vergadering staan de volgende onderwerpen op de agenda (zie bijgevoegde agenda's onderaan de pagina):

  • Verslag Algemene (Leden) Vergadering 11 december 2020

  • Samenstelling bestuur en voordracht/benoeming Jeroen Veenma als bestuurslid 

  • Begroting 2021-2022

  • OV Fusie van Stichting ’t Loo met Vereniging Forum Sport  

  • OV Statutenwijziging verband houdende met de fusie en de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen;

  • OV Machtigingen aan HVG Law LLP (notaris) om onder meer de notariële akte van fusie en akte van statutenwijziging te passeren.

  De punten OV (onder voorbehoud) zullen, indien de vergadering op 10 juni 2021 onvoldoende opkomst geeft, uiterlijk veertien dagen vóór 28 juni aan jullie worden bevestigd.

  Bericht van aanmelding (en verhindering) graag melden bij: secretaris@forumsport.nl. Geef hierbij alstublieft duidelijk aan om welke vergadering(en) het gaat. Wij hopen natuurlijk dat je je voor beide vergaderingen zult aanmelden. Je krijgt dan tijdig alle informatie over het inloggen en de werkwijze toegestuurd. Dit kan tot 48 uur voor de vergadering.De stukken voor de tweede vergadering zijn vanaf 11 juni 2021 digitaal op te vragen via secretaris@forumsport.nl.

  Schriftelijke vragen kunnen van tevoren worden ingediend. Eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of de stukken kunnen vóór de Algemene (Leden) Vergadering worden ingediend via secretaris@forumsport.nl. Zie hieronder voor meer details. Hiermee is een zorgvuldige behandeling van uw vragen gediend.

  NB. Alle documenten zijn alleen bestemd voor intern gebruik door leden van Forum Sport en mogen uitsluitend door het bestuur van Forum Sport aan derden worden verstrekt.

  Vragen
  Alle (ouders van jeugd-) leden die deelnemen aan de digitale Algemene (Leden) Vergadering(en) kunnen (volgens de Corona spoedwet tot uiterlijk 72 uur vóór de vergadering) schriftelijk/elektronisch vragen stellen over de agenda, de stukken en de gevraagde besluitvorming. De vragen zullen worden verzameld en vooraf worden rondgestuurd aan alle leden die deelnemen aan de vergadering zodat alle deelnemers over dezelfde informatie beschikken. Alle ingediende vragen worden voorafgaand - of uiterlijk tijdens de vergadering zelf - aan alle leden van Forum Sport kenbaar gemaakt per email (verplicht volgens NOC-NSF). Tijdens de vergadering(en) zal er gelegenheid zijn voor het stellen van nadere vragen.

  Minderjarige leden
  Minderjarige leden kunnen door hun wettelijk vertegenwoordiger gerepresenteerd worden.


  Wij hopen u in groten getale te mogen begroeten.

  Namens het bestuur,
  Mark van den Honert
  Voorzitter Forum Sport