• Het bestuur van Forum Sport nodigt hierbij haar ereleden, leden en ouders van jeugdleden uit voor deelname aan de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). 
  Ditmaal wederom digitaal als gevolg van de corona maatregelen. 
   

  Datum:                 Maandag 13 december 2021 

  Aanvang:              20.00 uur 

  Locatie:                Digitaal vanuit clubhuis Forum Sport met behulp van Microsoft Teams

  Bericht van aanmelding (en verhindering)  graag melden bij: secretaris@forumsport.nl 

  Agenda 

  1. Opening (welkom) 
  2. Mededelingen en ingekomen stukken 
  3. Vaststellen agenda 
  4. Verslagen: ALV 10-jun-2021 / ALV 28-jun-2021 
  5. Terugblik op seizoen 2020-2021 
  6. Tegemoetkoming Senioren 
  7. Verslag Kascontrole-commissie 
  8. Decharge financieel beleid 
  9. Decharge algemeen beleid 
  10. Benoeming Kascontrole-commissie 
  11. Vaststelling begroting plafonds seizoen 2022/2023 
  12. Samenstelling bestuur 
  13. Rondvraag 
  14. Sluiting

  Schriftelijke vragen kunnen worden ingediend 

  Eventuele vragen (naar aanleiding van de stukken) kunnen voor de ALV worden ingediend via secretaris@forumsport.nl. Hiermee is een zorgvuldige behandeling van uw vragen gediend. 

  NB. Alle documenten (o.a. verslagen) zijn alleen bestemd voor intern gebruik door leden van Forum Sport en mogen uitsluitend door het bestuur van Forum Sport aan derden worden overhandigd. 

  Alle leden die deelnemen aan de digitale ALV kunnen (volgens de Corona spoedwet tot uiterlijk 72 uur voor de vergadering) schriftelijk/elektronisch vragen stellen over de agenda, de stukken en de gevraagde besluitvorming. Alle ingediende vragen worden voorafgaand- of uiterlijk tijdens de ALV zelf aan alle leden van Forum Sport kenbaar gemaakt per mail (verplicht volgens NOC-NSF). 


  Digitale vergadering
   

  Het bestuur vraagt tijdens de vergadering besluitvorming van de ALV over: 

   • Goedkeuring verslagen zoals bovengenoemd
   • Decharge financieel beleid 
   • Benoeming kascontrole commissie 
   • Decharge algemeen beleid 
   • Akkoord voor samenstelling van het bestuur

  Aanmelden voor de digitale vergadering
  Leden die willen deelnemen aan deze digitale ALV kunnen dat via e-mail kenbaar maken aan secretaris@forumsport.nl.  

  Zij krijgen dan tijdig (vanaf dinsdag 7 december a.s.) relevante informatie en de link voor de vergadering toegestuurd.

  Bestuur Forum Sport